נווטו אלינו מידע בחירום
מידע בחירום

רישוי עסקים - מה זה אומר?


אם אתם מתעתדים לפתוח עסק, סביר מאד להניח שקראתם על התהליך של הוצאת רישיון עסק, והבנתם שאם אתם רוצים לפעול כעסק חוקי  אתם חייבים לפעול עם רישיון עסק.

אבל אז עולה השאלה – למה חשוב בכלל להוציא רישיון עסק?

האם הסיבה לכך היא אך ורק פורמלית וחוקית (כלומר – צריך להוציא את הרישיון משום שכך החוק מכריח אתכם), או שיש לכך סיבות נוספות?

מה החלק שלכם בעצם בתור בעלי עסקים בשמירה על הסדר הציבורי, ושמירה על התושבים והעובדים במפעלים, בכך שאתם עומדים בתקנות הדרושות ומוציאים רישיון עסק?

הרישיון ששומר על כולם – גם על האזרח וגם על בעל העסק!

בעסקים שאתם מנהלים, סביר להניח שיש לכם אחריות ציבורית כלשהי. למה הכוונה? הכוונה היא שאפילו אם נראה לכם שכל תמצית העסק שלכם היא בהשגת רווחים, הרי שיש לו השפעה על האנשים שמגיעים אליו ואו עובדים בו וכן על יישובי הסביבה , ולכן דרוש שתוציאו רישיון עסק.

לכן, בעצם התהליך של רישיון עסק חשוב כל כך בימינו. רישיון עסק, מעבר לחותמת הפורמלית, הוא גם המטרה שמכווינה אתכם לפעול לטובת הציבור. כך אתם תוכלו לוודא כי העסק שלכם מתנהל בצורה בטיחותית לחלוטין, ולא מסכן את האוכלוסייה.

ובמה אתם מחויבים?

אחרי שהבנתם את החשיבות של הוצאת רישיון עסק, לא נותר לכם אלא רק לקרוא את חוק רישוי עסקים ותקנותיו ולראות בדיוק מהם הצעדים שעליכם לנקוט, כדי לקבל רישיון עסק. היום יש הבדלים בין העסקים השונים, ולכל סוג עסק יש אישורים מיוחדים שהוא צריך לקבל, על מנת שיוכל לקבל רישיון עסק.

חשוב להדגיש לסיום, שמעבר להיבט המפורטים להלן יש  להדגיש גם את ההיבט המשפטי . במידה ועסק הנדרש ברישיון פועל ללא רישיון עלול בעל העסק למצוא עצמו עומד בפני כתב אישום כמו גם כלי אכיפה מנהליים דוגמת צווי סגירה ועיצומים כספיים כאלה ואחרים.

מושגים ברישוי עסקים שחשוב לדעת!

שינוי בעלות

כל שינוי בזהות הבעלים הרשומים ברישיון העסק, לרבות הוספת בעל או גריעתו וכן העברת שליטה בתאגיד כמשמעותה  בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

ביטול רישיון

הרשות המקומית רשאית לבטל רישיון עסק מיוזמתה או מיוזמת נותן האישור, אם העסק חרג מתנאי הרישיון. ביטול הרישיון יתבצע רק לאחר שיתאפשר לבעל העסק לשטוח את טענותיו בפני הרשות המקומית.

השגה

הגשת ערר על דרישה או על סירוב לתת רישיון, היתר זמני או היתר מזורז המוגש ע"י המבקש הרואה עצמו נפגע מדרישה או מסירוב הרשות.

היתר מזורז

רישיון הניתן לבעל העסק, עוד בטרם קבלת אישור מנותני האישור. היתר מזורז ניתן לתת רק לעסקים הזכאים לכך על פי צו רישוי עסקים התשע"ג 2013 טור ד' לגביהם פורסם מפרט אחיד.

נגישות

התאמת עסק לאנשים עם מוגבלות. מחויב על פי החוק לשווין זכויות לאנשים עם מוגבלויות.

מדיניות ומפרט אחיד רשותי

מדיניות מועצה המקומית התעשייתית מגדל תפן  הבאה להשלים את הוראות חוקי העזר ופרסום דרישות המחלקות השונות מסוגי עסקים טעוני רישוי

בעל עסק

לרבות בעל רישיון העסק, מבקש הרישיון, המחזיק בעסק או האדם שבהשגחתו, בפיקוחו או בניהולו פועל העסק, בין יחיד ובין תאגיד.

גורם מוסמך ארצי

כל אחד מאלה, לפי העניין:

(1)   ראש רשות הרישוי שבתחומה נמצא העסק או עובד בכיר אחר מקרב עובדיה שהוא הסמיך לעניין זה;
(2)   המנהל הכללי של המשרד נותן האישור או עובד בכיר אחר מקרב עובדי משרדו שהוא הסמיך לעניין זה;
(3)   נציב כבאות והצלה או קצין כבאות והצלה בכיר אחר שהוא הסמיך לעניין זה;
(4)   המפקח הכללי של משטרת ישראל או קצין משטרה בכיר אחר שהוא הסמיך לעניין זה.

דרישות רשות הרישוי

מסמכים ותנאים הנדרשים מטעם רשות הרישוי וכל החלטה או הוראה אחרת מטעמה לפי החוק לעניין סוג מסוים של עסקים הכלולים במפרט האחיד, אשר פורסמו באתר האינטרנט של רשות הרישוי.
הוראות לצד המפרט האחיד

מסמכים ותנאים כאמור בסעיף 7ג2(ג) לחוק, שנקבעו בחיקוק, הנדרשים מבעל עסק לפי החוק, לרבות לפי סעיפים 6ב, 6ג ו-8 עד 11ב לחוק, ואולם אין באי-פרסומם כדי לפטור מן הדרישה להגישם או למלאם.

עסקים טעוני רישוי

סוגי עסקים המפורטים בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013 , אשר קבלת רישיון עסק מהווה תנאי להקמתם. סוגי העסקים מחולקים לעשר קבוצות, והצו מפרט גם את מטרות הרישוי עבור כל אחד מהם.

מפרט אחיד

מפרט, לפי סעיף 7ג1 לחוק רישוי עסקים, המאחד את התנאים לרישיון, הנדרשים מטעמם של נותני האישור לפי סעיף 7 לחוק והמסמכים הנדרשים לפי סעיף 6ד לחוק,

מעסק מהסוג האמור בתחילת המפרט והוראות לצד המפרט האחיד, המופיעות במפרט.

הוראות לצד המפרט האחיד

מסמכים ותנאים כאמור בסעיף 7ג2(ג) לחוק, שנקבעו בחיקוק, הנדרשים מבעל עסק לפי החוק, לרבות לפי סעיפים 6ב, 6ג ו-8 עד 11ב לחוק, ואולם אין באי-פרסומם כדי לפטור מן הדרישה להגישם או למלאם.

מידע מוקדם

מידע שמספקות היחידות לרישוי עסקים ברשויות המקומיות למבקשים להקים עסקים טעוני רישוי. במידע נכללים פרטים על:

-  סוג העסק כפי שהוא מוגדר בצו רישוי עסקים.
-  מדיניות הרישוי וההנחיות הייחודיות לסוג העסק.
-  בעיות רישוי צפויות.
-  חוקים ותקנות רלוונטיים.
-  צורך בהוצאת היתר בנייה או בשינוי ייעוד.
-  פרטים על נותני האישור הדרושים.
-  הנחיות להגשת הבקשה לרישוי העסק.

חוות דעת מקדמית

חוות דעת הניתנת ע"י רשות הרישוי ו/או נותן האישור לעסק שטרם נפתח לגבי התנאים שבהם הוא יידרש לעמוד על מנת לקבל היתר/רישיון עסק.

רישיון עסק

רישיון העסק בא להבטיח את נקיטת כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלת עסק באופן תקין, על פי מטרות חוק רישוי עסקים ולטובת הציבור והסביבה.
לא כל עסק חייב ברישיון, אלא רק עסקים המוגדרים בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013 כעסקים טעוני רישוי.

היתר זמני

היתר להפעלת העסק, שמעניקה רשות הרישוי לרישיון עסק בעסק טעון רישוי, לתקופה מצטברת של שנה אחת לכל היותר. במהלך פרק זמן זה יכול מגיש הבקשה להפעיל את העסק, אך עליו להשלים את התנאים שמציבים בפניו נותני האישור על מנת לקבל בסיום פרק הזמן את רישיון העסק.

תנאי הרישיון

רשות הרישוי ונותן אישור רשאים להתנות את רישיון העסק, ההיתר הזמני או האישור, בשלושה סוגי תנאים - תנאי מוקדם, תנאי ברישיון ותנאי נוסף. תנאים אלה באים להבטיח את קיום מטרות הרישוי, ומהווים חלק מתהליך הרישוי. ככלל, התנאים של נותני האישור צריכים להופיע במפרט האחיד (ככל שפורסם לגבי אותו סוג עסק מפרט אחיד) והתנאים של רשות הרישוי לגבי סוגי עסקים צריכים להופיע בדרישות רשות הרישוי באתר האינטרנט שלה. חריגים לכלל זה מופיעים בסעיף 7 לחוק רישוי עסקים.