נווטו אלינו מידע בחירום
מידע בחירום

אופן הוצאת רישיון עסק


שלב א' – מידע מוקדם והכנת מסמכי הבקשה

חוזה לשכירות עסק מהווה התחייבות כובלת ולכן רצוי מאד שתבצע בירור מוקדם בטרם תחתום על חוזה. ולכן: אל תשקיע ותסכן את כספך בעסק שלא ניתן לקבל בו רישיון!!!

מומלץ על המבקש להקים עסק שהוא "טעון רישוי", להגיע למחלקת רישוי עסקים שברשות המקומית על מנת לקבל מידע מוקדם ומסמכי בקשה.

לצורך קבלת במידע המוקדם נדרש להכין:

- כתובת מדויקת של העסק, וכל פרט אחר שיכול לסייע באיתור העסק.

- מידע מלא לגבי המבקש כגון: מספר חברה, מספר טלפון, וכדו', פירוט העיסוקים המבוקשים לקיום בעסק שטח ומבנה העסק.

במידע המוקדם ניתן לקבל:

- הגדרת סוג העסק עפ"י צו רישוי עסקים.

- מדיניות רישוי והנחיות ייחודיות על פי סוג העסק ומיקומו כגון: הנחיות להכנת תוכנית העסק, הסדרי חנייה, מדיניות וכו'.

- בעיות רישוי צפויות, כגון: מיקום בעייתי וכו'.

- חוקים ותקנות רלוונטיות שעל העסק יהיה חייב לעמוד בהם.

- הצורך בהוצאת היתר בנייה למבנה העסק או שינוי יעוד או ל – " שימוש חורג" עפ"י חוק התכנון והבנייה.

- פרטים על גורמי ונתוני הרישוי הנדרשים לאשר את העסק.

- הנחיות להגשת הבקשה לרישיון במספר עותקים כגון תוכניות עסק, מפה מצבית, תרשים סביבה, מסמכים וטפסים רלוונטיים.

על מנת לבחון היטב את בתכנות קיום העסק קיימת אפשרות להגיש בקשה לקבלת חוות דעת מקדמית מהרשות המקומית ואו מנותני האישור. הבקשה כרוכה בתשלום אגרה ובהגשה טפסים ותוכניות בהתאם לחוק.

שלב ב' – הגשת הבקשה ותשלום אגרה

על המבקש להגיש ליחידה לרישוי עסקים שברשות המקומית בקשה לקבלת רשיון עסק על גבי טופס מובנה וחתום על ידו.

הבקשה תכלול:

- מסמכים נלווים שפורטו בחוק, כמו תרשים סביבת העסק, מפה מצבית ותוכנית העסק (הנדסית) חתומה על ידי בעל מקצוע מוסמך, וכן אישור לתשלום אגרה.

- אם הבקשה מתייחסת ל – " מפעל מסוכן", על המגיש הבקשה לצרף תיק מפעל שבו מפורטים הסיכונים והאמצעים למניעתם כפי שנקבע בתקנות רישוי עסקים ( מפעלים מסוכנים)
 
מחלקת רישוי עסקים גובה אגרה עבור השירותים הניתנים על ידה ומחושב בד"כ לפי כל פריט בנפרד ( כמופיע בצו רישוי עסקים).

האגרות הקיימות:

- אגרת בקשה לרישיון או היתר זמני לעסק.

- אגרת כפל רישיון.

- אגרת רישיון עסק ( בחידוש רישיון וברישיונות שלא שולמה אגרת בקשה לרישיון).

הערה:

רשות הרישוי רשאית לסרב לקבל בקשה לרישיון עסק, אם לא צורפו המסמכים הנדרשים, אבל היא מחויבת לנמק בכתב את הסיבות לדחייה.

שלב ג' – בחינת הבקשה

הבקשה והמסמכים הנלווים נבחנים על ידי היחידה לרישוי עסקים ולאחר אישורה תנפיק הרשות המקומית למבקש אישור לכך שהבקשה אושרה.

שלב ד' – העברת הבקשה לגורמי ונותני האישור

הבקשה מועברת ע"י מחלקת רישוי עסקים במקביל לבדיקה הנדסית של הוועדה  המקומית לתכנון ובנייה מעלה הגליל  לשם בדיקת התאמת העסק לדיני התכנון והבנייה, ולגורמי ונותני האישור הרלוונטיים (כבאות, איכות הסביבה, משטרה, משרד הבריאות,הכלכלה ומשרד החקלאות) וכן לגורמים נוספים בהתאם לצורך, לשם קבלת אישורם ותנאיהם או התנגדותם המנומקת לפתיחת העסק.

הערה: כל גורם מאשר / נותן אישור יבחן הבקשה במתאם לסמכות שהוענקה לו בחוק ולא יתנה את אישורו באיור של גורם אחר -  בכך יישמר העיקרון של הפרדת סמכויות.

שלב ה' – בחינת הזכאות לרישיון / היתר זמני

המחלקה לרישוי עסקים מרכזת את חוות הדעת והתנאים של גורמי ונותני האישור.

תשובה חיובית – הרשות המקומית עורכת את הרישיון / היתר זמני והתנאים להפעלת העסק ומחתימה את ראש רשות הרישוי על הרישיון.

תשובה שלילית של נותן האישור – הרשות המקומית תוציא למבקש מכתב מנומק על סירוב למתן הרשיון.

מתן תנאים מוקדמים - הרשות המקומית או נותן האישור אינם מאשרים פתיחת העסק טרם ביצוע תנאים מוקדמים שיניחו את דעת הרשות המקומית או נותן האישור.

שלב ו' - הנפקת רשיון עסק / היתר זמני

הנפקת רשיון עסק / היתר זמני על ידי זימון בעל העסק והחתמתו על הצהרה לפיה לא נעשו שינוים בעסק ומתן רשיון ביד.

חשוב לדעת!

רשות הרישוי אינה רשאית להנפיק רישיון עסק או היתר זמני ללא קבלת אישורם של נותני וגורמי האישור. אין תוקף לרישיון עסק / היתר זמני כל עוד ההצהרה אינה חתומה ולא שולמה האגרה.

לתשומת לבך: הוצאת רישיון עסק הינו תהליך מורכב המחייב בדיקות ודרישות רבות העולות כסף רב. לא מומלץ לעשות כל צעד בעל משמעות כלכלית כולל שינויים בעסק הקיים לפני שבדקת כי ניתן יהיה להוציא רישיון עסק בכתובת בה מדובר.

בדוק: בוועדה המקומית לתכנון ובניה מעלה הגליל  האם ניתן להקים עסק כמבוקש בכתובת הנדרשת עפ"י התוכניות ומגמות התכנון הקיימות. כמו כן יש לבדוק אם קיימות חריגות בנייה במבנה.כמו כן ניתן להתייעץ עם מהנדס המועצה.