נווטו אלינו מידע בחירום
מידע בחירום

טופס - התקן הסגול למקומות עבודה


מקום עבודה עם מעל 10 עובדים ושאינו נאסר לפתיחה על ידי משרד הבריאות , שקיים את התנאים המפורטים במסמך זה, יהיה רשאי שיגיעו כלל העובדים למקום העבודה. עדיין מומלץ לאשר לעובדים שיכולים לעבוד מהבית.

 1. המעסיק ימנה מבין עובדיו ממונה שיהיה אחראי על שמירת הכללים המפורטים להלן.
 2. המעסיק יידע את כל העובדים לגבי הכללים המפורטים להלן לרבות באמצעות הצבת שילוט במקום בולט לעין.
 3. המנהל הכללי של מקום העבודה והממונה על ענייני קורונה באותו מקום עבודה יחתמו על ההצהרה בנספח של מסמך זה.
 4. בטרם כניסה למקום עבודה – המעסיק או מי מטעמו, ישאל את הנכנסים את השאלות האלה:
 • האם אתה משתעל?
 • האם חום גופך מעל 38 מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון? ג. האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?
 1. לא תותר כניסה למקום למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות בסעיף 4 ,למעט אדם שהשיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת.
 2. המעסיק הסדיר ביצוע של מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לנכנסים למקום העבודה; בוצעה מדידת חום כאמור, לא תותר כניסת אדם עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה.
 3. על המעסיק לוודא שמירת מרחק של שני מטרים בין אדם לאדם; במקום עבודה שבו לא ניתן לשמור על מרחק כאמור, ידאג המעסיק לאמצעים אחרים למניעת הדבקה.
 4. לכל עובד יוקצה ציוד אישי קבוע, ככל האפשר, ובכלל זה מקלדת, עכבר, טלפון קווי; ציוד בשימוש של יותר מאדם אחד, יעבור חיטוי קפדני לפני כל העברה מאדם לאדם.
 5. כלל העובדים במקום העבודה חייבים לחבוש מסכה.
 6. בעבודה משרדית ובכפוף להנחיות על שמירה של 2 מטר יבצע כל עובד את עבודתו בחדר קבוע ולא ישהו באותו חדר בו זמנית מספר עובדים העולה על המפורט להלן, לפי העניין: א. בחדר שגודלו עד 20 מטרים רבועים - שני עובדים, או מספר גדול יותר של עובדים אם בין עובד לעובד ישנה מחיצה שנועדה למנוע העברת רסס מאדם לאדם; ב. בחדר שגודלו עולה על 20 מטרים רבועים - עד חמישה עובדים או מספר גדול יותר של עובדים אם בין עובד
 7. לעובד ישנה מחיצה שנועדה למנוע העברת רסס מאדם לאדם; ג. על אף האמור בסעיפים א' ו-ב' - ניתן לקיים בחדר פגישה מקצועית של עד 8 עובדי.
 8. אכילה או שתיה תתבצע, ככל הניתן בחדרו הקבוע של העובד.
 9. על המעסיק לאפשר, ככל הניתן, לעובדים אשר יכולים לבצע את עבודתם שלא במקום העבודה, לבצעה מחוץ למקום העבודה.
 10. על המעסיק לנהל רישום באופן ממוחשב של כל אלה:
  1. מספר הלקוחות והספקים השוהים במקום העבודה וזמני שהייתם.
  2. דיווח על ביצוע תשאול כמפורט בסעיף 4 ומדידת חום וכן דיווח על מי שלא אושרה כניסתו בעקבות תשאול מדידת חום כאמור.
 11. על המעסיק לוודא שכל עובד יעבוד, ככל האפשר, מול ספקים קבועים.
 12. מעסיק שמפעיל שירות הסעות למקום העבודה וממקום העבודה, ישבץ ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה הסעה.
 13. מעסיק במקום עבודה שבו מועסקים בדרך כלל עובדים במשמרות, ישבץ, ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה המשמרת.
 14. מעסיק לא יאפשר כניסה של עובד למקום העבודה ושהייה של עובד במקום עבודה, שגילו מעל גיל פרישת חובה, כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004 ,אם לא שהה במקום העבודה בתקופה שתחילתה ביום כ"ו באדר התש"ף (22 במרס 2020 ) ואילך, כולה או חלקה.
 15. התברר כי במקום העבדה התרחשה הדבקה בקורונה רשאי ראש השירות או רופא מחוז, כהגדרתם בצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש ) (בידוד בית והוראות שונות ) ( הוראת שעה(, התש"ף-2020 ,להורות על סגירת מקום העבודה, כולו או חלקו, עד לאחר סיום ביצוע חקירה אפידמיולוגית על ידי משרד הבריאות, וכן להורות על פתיחתו מחדש בתנאים שיורו עליהם.

נספח א' – הצהרת המעסיק והממונה לענייני קורונה

התחייבות בדבר יישום הפעולות הנדרשות בתקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף- 2020
1. הנני מצהיר ומתחייב כי במקום העבודה נשמרים כל הכללים המפורטים בתוספת השנייה לתקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש(התש"ף-2020) להלן: "הכללים" ) . 2. הנני מודע לחובתי לקיום הכללים ואכיפתם במקום העבודה לטובת שמירה על בריאות הציבור. 3. ולראיה באתי על החתום:
חתום כאן