נווטו אלינו מידע בחירום
מידע בחירום

מכרז בקשה להיכלל במאגר היועצים לביצוע עבודות מקצועיות הדרושות ידע ומיומנות ויחסי אמון מיוחדים בתחומים שונים בפטור ממכרז


תאריך פרסום : 06/2017
תאריך אחרון להגשה : אין תאריך


בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/16 "נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז" ואשר נכנס לתוקף החל מיום 1.6.17 (להלן: "הנוהל"), מועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן (להלן במקובץ: "המועצה"), מזמינים נותני שירות/יועצים המעוניינים להיכלל ברשימת היועצים של המועצה (להלן: "מאגר היועצים"), להגיש בקשה לצרפם למאגר בתחום אחד או במספר תחומים כפי המפורט ברשימת התחומים המצורפת.

פניה זו אינה מהווה מכרז, ובהתאם, דיני המכרזים לא יחולו עליה.

את מסמכי הבקשה להיכלל במאגר ניתן לקבל, ללא תמורה, באתר האינטרנט של המועצה, בכתובת: www.tefen.muni.il.

התנאים להכללה במאגר לפי סוג השירות/הייעוץ מפורטים במסמכי ההזמנה.

בקשה חסרה ו/או בקשה שלא מולאה כראוי עלולה להיפסל.

יש להגיש את הבקשה על גבי מסמכי הבקשה, בצירוף כל המסמכים והאישורים הנדרשים לה במסירה באמצעות דואר אלקטרוני כקובץ PDF לכתובת: maagarim@tefen.muni.il במייל שכותרתו "מאגר יועצים" + שם תחומ/י הייעוץ המבוקשים ושם היועץ.

כל עוד לא תחליט המועצה אחרת, פנייה זו אינה מוגבלת בזמן, ובהתאם רשאי יועץ להגיש בכל עת בקשה להצטרף למאגר היועצים על-פי פניה זו. עם זאת, המועצה לא תהיה חייבת לקיים דיון בסמוך לקבלת הצעה שלא תוגש בתוך לוח הזמנים המפורט לעיל, ודיון בבקשה כזו יכול להתעכב עד לריכוז מספר מספק של הצעות, הכל לפי שיקול דעתה של המועצה.

הזמנת השירותים תעשה על ידי המועצה על-פי צרכיה מעת לעת, ואין בהזמנה זו וברישום המאגר כדי לגרוע מסמכותה או משיקול דעתה של ועדת ההתקשרויות של המועצה לפי הנוהל (להלן: "ועדת היועצים").

למען הסר ספק, יובהר, כי המועצה רשאית להתקשר עם יועצים שאינם נכללים במאגר היועצים בכל דרך המותרת על פי הדין ואין בהכללת היועצים במאגר כדי לחייב את המועצה להתקשר עם מי מקרב הנכללים במאגר או מקרה מגישי ההצעות במסגרתו.


קבצים להורדה