נווטו אלינו מידע בחירום
מידע בחירום

מכרז כ"א פומבי - 6/2020 דרוש/ה מהנדס/ת למועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן


תאריך פרסום : 16/09/2020
תאריך אחרון להגשה : 13/10/2020 בשעה 12:00

היקף המשרה: 100% משרה 42.5 ש"ש, חמישה ימים בשבוע, ימים א'-ה'. 

שכר: שכר בכירים בהתאם לדרגת הרשות.

תחילת העסקה: 1.12.2020

כפיפות: מנכ"ל המועצה.

  1. צפייה בפרטי המכרז המלאים באתר המועצה www.tefen.muni.il בקטגורית  מכרזים.
  2. קורות חיים (חובה לצרף אישורי העסקה להוכחת ניסיון בעבודה), תעודות, המלצות וכלל המסמכים הנדרשים כמצוין במכרז, יש להגיש במזכירות המועצה במסירה ידנית במעטפה סגורה, או במייל הבא: yaira@tefen.muni.il  למר יאיר אלון. המועד האחרון להגשת מועמדות הינו עד לתאריך 13/10/2020 1בשעה 2:00
  3. מ.מ תעשייתית מגדל תפן שומרת על זכותה להאריך את המועד האחרון להגשת מועמדות למשרה האמורה.
  4. המועצה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות שהתקבלו ממועמדים ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש במכרז ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל.

 

 


קבצים להורדה