נווטו אלינו מידע בחירום
מידע בחירום

מכרז זוטא מס 5/2020 למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון


תאריך פרסום : 16/9/2020
תאריך אחרון להגשה : 11/10/2020 בשעה 14:00
תאריך אחרון לשאלות הבהרה : 24/9/2020 בשעה 12:00


בקשה לקבלת הצעות מחיר (בל"מ) למתן שירותים לטיפול
בפסולת אריזות קרטון

מועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן מזמינה בזאת הצעות מחיר למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון
בתחומה המוניציפלי והכול כמפורט להלן:
1. אספקה, הצבה ואחזקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון ופינוי תכולתם מתחומה
המוניציפלי של המועצה למחזור מוכר בישראל.
לנוהל הצעות מחיר זה מצורפים שני נספחים:

1.  נספח 1 - מפרט דרישות טכני למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון (להלן: "הנספח הטכני").
2. נספח 2 - הוראות תפעוליות נוספות לקבלן האיסוף (להלן: "הנספח האופרטיבי").
כלל ההוראות וההנחיות, נשוא נוהל הצעות מחיר זה, מפורטות בנספח הטכני ובנספח האופרטיבי, ועל קבלן
האיסוף למלא אותן במלואן.


יובהר, כי על אף האמור בכל יתר מסמכי נוהל הצעות מחיר זה, בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראה
מהוראות הנספח האופרטיבי ו/או הנספח הטכני לבין יתר מסמכי נוהל הצעות המחיר ו/או הסכם ההתקשרות
העתידי שייחתם בין המועצה לקבלן הזוכה, יגברו הוראות הנספח האופרטיבי ו/או הנספח הטכני. עוד יובהר כי
בכל מקרה של סתירה בין ההגדרות ה מנויות במסמכי נוהל הצעות המחיר ו/או הסכם ההתקשרות העתידי שייחתם
בין המועצה לקבלן הזוכה, לבין ההגדרות המנויות בנספח האופרטיבי או לחילופין בחוק האריזות - יגברו ההגדרות
המנויות בנספח האופרטיבי ו/או בחוק האריזות.
ההסכם שיחתם בין המועצה לבין הקבלן הזוכה יהיה לתקופה של 12 חודשים.
על אף האמור, המועצה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי , להאריך את תקופת ההסכם למשך שנה נוספת בכל פעם
ובלבד שסך כל תקופ ות ההתקשרות לא תעל נה על 36 חודשים (להלן: התקופה המוארכת"). למען הסר ספק יובהר
כי הארכת ההסכם דורשת את אישורה של 'תאגיד תמיר' מראש ובכתב.
עם סיום תקופת ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, יפעל הקבלן להעברה מסודרת של השירותים שניתנו על ידו למועצה
לנציג המועצה ו/או לקבלן אחר שיבוא במקומו.


לפרטים נוספים ניתן לפנות אל רם בן יאיר דוא"ל  ram@tefen.muni.il נייד 052-9272864


קבצים להורדה