נווטו אלינו מידע בחירום
מידע בחירום

פניה לקבלת הצעות מחיר לתפקיד יומעש חיצוני קבוע ותובע עירוני למועצה


תאריך פרסום : 03.01.2021
תאריך אחרון להגשה : 14.01.2021
תאריך אחרון לשאלות הבהרה : 07.01.2021

המועצה המקומית תעשייתית מגדל תפן (להלן: "המועצה") מזמינה את ציבור עורכי הדין להגיש הצעתם (להלן: "פניה לקבלת הצעת מחיר" ו/או "הפניה"), לתפקיד יועץ משפטי חיצוני קבוע ותובע עירוני למועצה  (להלן: "יומע"ש/עורך דין").
הליך בחירת ביועץ המשפטי החיצוני אינו מהווה מכרז, אלא הליך פומבי לקבלת הצעות שייבחנו, בין השאר, על פי ובהתאם לחוק רשויות המקומיות (ייעוץ משפטי), התשל"ו – 1976, והנחיות שנקבעו על ידי משרד הפנים בחוזר מנכ"ל 2/2014 לעניין זה (להלן: "הנוהל" ו/או "חוזר מנכ"ל").

כלל פרטי הפנייה ותנאיה מופיעים בקובץ הפנייה המצורף מטה
 


קבצים להורדה