נווטו אלינו מידע בחירום
מידע בחירום

מכרז זוטא מספר5-2021 לפינוי בוצה


תאריך פרסום : 22/07/2021
תאריך אחרון להגשה : 23/08/2021
תאריך אחרון לשאלות הבהרה : 10/08/2021

המקומית תעשייתית מגדל תפן מזמינה בזאת הצעות מחיר לקבלת שירותי פינוי פסולת בוצה המועצה לרבות
פינוי לאתר לטיפול בפסולת )להלן השרות והמכרז(.

מסמכי המכרז על כל נספחיו ניתן לקבל במשרדי המועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן, בגן התעשייה
מבנה ו/או לצפות ולהוריד מאתר המועצה www.tefen.muni.il , תחת קטגורית מכרזים.

סיור קבלנים בתאריך 9.8.2021 בשעה 12:00 במשרדי המועצה, בכתובת: גן התעשייה, מבנה 10 , מועצה
מקומית תעשייתית מגדל תפן. ההשתתפות בסיור קבלנים הינה חובה ותנאי להשתתף במכרז.


להבהרות ובירורים בדבר המכרז ניתן לפנות למר רם בן יאיר מנהל איכות הסביבה במייל
לכתובת .ilmuniram@tefen. עד ליום 1.8.20210 . בנושא הפנייה צריך לציין "מכרז זוטא 5/2021 לקבלת שירותי
פינוי בוצה ופינוי לאתר מורשה".

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

המועצה רשאית לבטל את המכרז בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

הצעת המציע כולל מסמכי המכרז על כל נספחיו אשר יוגשו חתומים בחתימה וחותמת המציע למשרדי
המועצה המקומית תעשייתית מגדל תפן בשד' התעשיות במגדל תפן, לתיבת המכרזים, עד ליום שני -
23.8.2021 בשעה :0011 . הצעה אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל . )חובה על מגיש ההצעה לוודא כי גב'
מיטל שימחון או נציג המועצה מחתימים את המעטפה בחותמת נתקבל כולל תאריך ושעה(.


קבצים להורדה