נווטו אלינו מידע בחירום
מידע בחירום

מבנה רב תכליתי-מכרז פומבי מס 4/2022


תאריך פרסום : 19/05/2022
תאריך אחרון להגשה : 19/07/2022 עד השעה 14:00
תאריך אחרון לשאלות הבהרה : 07/07/2022 עד השעה 14:00

שימו לב! ניתן לעיין בתכניות במשרדי המועצה. ברכישת המכרז הרוכש יקבל דיסקאוןקי עם כל התכניות. 

בחירת הזוכה במכרז תעשה על פי הפרמטרים המפורטים במסמכי המכרז, אולם בכל מקרה, אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.  אין בפרסום המכרז משום התחייבות של המועצה להזמין את השירותים ו/או העבודות נשוא המכרז.ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהורידם מאתר האינטרנט של המועצה תחת קטגוריית מכרזים, וכן במשרדי המועצה (בתיאום מראש עם מהנדסת המועצה), החל מיום 19/05/2022. שאלות והבהרות בעניין המכרז יוגשו בכתב בלבד לידי מהנדסת המועצה וזאת לא יאוחר מתאריך 07/07/2022 בשעה: 14:00 לכתובת הדוא"ל: handasa@tefen.muni.il. על הפונה לוודא קבלת המייל. בנושא הפניה יש לציין "מכרז פומבי מס'4/2022 – לביצוע עבודות הקמת מבנה רב תכליתי". עלות רכישת חומר המכרז הינה 2,500 ₪ שלא יוחזרו בשום מקרה.העבודה תתבצע עפ"י התקן הישראלי שבתוקף ועפ"י המפרט הכללי של הועדה הבין משרדית (הספר הכחול). מפגש מציעים (חובה) להכרת אתר העבודה ומהותה וקבלת הבהרות יתקיים ביום 30/06/2022 בשעה 14.30 בבניין המועצה הנמצא בגן התעשייה, מבנה 10, במ.מ תעשייתית מגדל תפן.   המציע יקרא את כל מסמכי המכרז, יבדוק את כל הטעון בדיקה וינקוט באמצעים אחרים הנראים לו כנחוצים כדי לחקור את תנאי המכרז וטיב השירותים הדרושים.  בכל מקרה של סטייה או אי התאמה בין האמור בפרסום זה לבין האמור במסמכי המכרז, יגברו התנאים והכללים שבמסמכי המכרז.הצעת המחיר הינה הנחה מהאומדן הגלוי המצורף כחלק בלתי נפרד מהמכרז. על המציע למלא את טופס ההצעה בכתב יד קריא וברור, לחתום עליו ועל שאר מסמכי המכרז ולהגיש את הצעתו בצירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז במעטפה סגורה ללא ציון שם המציע, במסירה ידנית במועצה (לא בדואר), כל זאת לא יאוחר ועד ליום 19/07/2022 בשעה 14.30 לתיבת המכרזים הנמצאת בבניין המועצה. הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא תתקבל. על מעטפת ההצעה יש לציין את מספר המכרז, ויש לוודא חותמת נתקבל ע"י נציג המועצה בטרם הכנסתה לתיבת המכרזים. תנאים מקדימים - אישור ניהול ספרים בתוקף לשנת הכספים הנוכחית, אישור על ניכוי מס' במקור ו/או פטור מכך ותעודת עוסק מורשה .- על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בגובה  850,000 ₪ לפי הנוסח המצורף בתוקף עד ליום 20.08.2022.-מציע שהצעתו תזכה חייב להעמיד לרשות המועצה ערבות ביצוע בגובה 10% מסכום הזכייה כמפורט במסמכי המכרז. -ברשות המציע רישיון קבלן רשום בתוקף ענף 100 בסיווג ג-4 לפחות. -הוכחת ניסיון – יש לצרף אישורים ממזמיני עבודה שהם גופים ציבוריים המעידים כי למציע ניסיון ביצוע לפחות 3 עבודות באותו בהיקף כספי שלא יפחת מ 15 מלש"ח (לכל עבודה), גודל פרויקט וסוג הפרויקט (מבנה ציבור) בשבע השנים האחרונות.


קבצים להורדה