נווטו אלינו מידע בחירום
מידע בחירום

מכרז כ"א פומבי - 05/2022 דרוש/ה מהנדס/ת למועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן


תאריך פרסום : 12/6/2022
תאריך אחרון להגשה : 30/6/2022

מכרז כ"א פומבי  - 05/2022

דרוש/ה מהנדס/ת למועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן

היקף המשרה: 80%  משרה 33.6 ש"ש, ארבע ימים בשבוע, פעילות המועצה  א'-ה'. נדרשת נכונות לביצוע עבודה בערב ואו בימי שישי/שבת בהתאם לצורך. 

שכר: חוזה אישי שכר בכירים בהתאם לדירוג הרשות, בכפוף לאישור מליאת המועצה ומשרד הפנים.

תחילת העסקה: מידי .

כפיפות: מנכ"ל המועצה.

 

  1. לצפייה במכרז ניתן להיכנס לאתר המועצה www.tefen.muni.il בקטגורית  מכרזים.
  2. קורות חיים (חובה לצרף אישורי העסקה להוכחת ניסיון בעבודה), תעודות, המלצות והמסמכים הנדרשים במסמכי המכרז, יש להגיש במזכירות המועצה במסירה ידנית במעטפה סגורה, או במייל הבא: yaira@tefen.muni.il  למר יאיר אלון. המועד האחרון להגשת מועמדות עד לתאריך30/5/2022 .
  3. מ.מ תעשייתית מגדל תפן שומרת על זכותה להאריך את המועד האחרון להגשת מועמדות למשרה האמורה.
  4. המועצה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות שהתקבלו ממועמדים ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל.
  5. ועדת הבחינה/המועצה שומרת על זכותה לדרוש מן המועמדים שעמדו בתנאי הסף המפורטים לעיל, לעבור מבחני התאמה וזאת בהתאם לשיקול דעתה.

                                                                                                             בברכה,

                                                                                                                                  סיגל שאלתיאל הלוי

                                                                                                                                 ראש המועצה


קבצים להורדה