נווטו אלינו מידע בחירום
מידע בחירום

מכרז זוטא 7/2022 לקבלת שירותי פינוי בוצה לרבות פינוי הפסולת לאתר מורשה


תאריך פרסום : 17.7.2022
תאריך אחרון להגשה : 31.8.2022 בשעה 12:00
תאריך אחרון לשאלות הבהרה : 11.8.2022 בשעה 12:001. המועצה המקומית תעשייתית מגדל תפן מזמינה בזאת הצעות מחיר לקבלת שירותי פינוי פסולת בוצה
המועצה לרבות פינוי לאתר לטיפול בפסולת (להלן השרות והמכרז).
2. מסמכי המכרז על כל נספחיו ניתן לקבל במשרדי המועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן, בגן התעשייה
מבנה ו/או להוריד מאתר המועצה www.tefen.muni.il
3 . להבהרות ובירורים בדבר המכרז ניתן לפנות למר רם בן יאיר מנהל איכות הסביבה למייל
לכתובת .ilmuniram@tefen. עד ליום 22.8.2011 . שעה 12:00 בנושא הפנייה צריך לציין "מכרז זוטא 7/2022
לקבלת שירותי פינוי בוצה ופינוי לאתר מורשה".
4 . סיור קבלנים יערך ב 18.8.2022 שעה 11:00
5 . אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
6 . המועצה רשאית לבטל את המכרז בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
7 . הצעת המציע כולל מסמכי המכרז על כל נספחיו אשר יוגשו חתומים בחתימה וחותמת המציע למשרדי
המועצה המקומית תעשייתית מגדל תפן בשד' התעשיות במגדל תפן לגב' מיטל שימחון עד ליום 31.8.2022
בשעה 12:00 . הצעה אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל . (חובה על מגיש ההצעה לוודא כי גב' מיטל שימחון
החתימה את המעטפה בחותמת נתקבל כולל תאריך ושעה).
 


קבצים להורדה